امکانات و ویژگیهای سامانه مخابراتی ویپ ماهان (پی دی اف)

از مزایا این مرکز تلفن می توان به موارد زیر اشاره کرد

ماژولار بودن امکانات مرکز تلفن

راه اندازی سامانه مطابق با نیاز مشتری

پشتیبانی مرکز تلفن از گیتوی های هواوی

مشخصات فنی سامانه

OS : Ubuntu16
PHP
Web Service : Appach
Database : PostgreSQL

از موارد استفاده این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد
استفاده از سیستم تلفن گویا در مراکز درمانی
استفاده از سیستم تلفن گویا در ادارات و شرکتها و سازمانها
استفاده از سیستم تلفن گویا در آژانس های هواپیمایی و مسافرتی
سیستم رزرو تلفن گویا در سینما و استادیوم
سیستم رزرو تلفن گویا در هتل ها
قابلیت های مرکز تلفن پویش فناوران
مبتنی بر فناوری ویپ
امکان بهره برداری ترکیبی از زیرساخت مخابراتی قدیم
قابلیت توسعه بدون محدودیت
امکان اتصال به شبکه های مبتنی بر آی پی


آشنایی با ویپ و مزایای آن
سیسـتم ویـپ را مـی تـوان در شـبکه هـای داخلـی در شـرکت هـا و سـازمان هـا پیــاده ســازی و از امکانــات متنــوع و پیشــرفته آن اســتفاده نمــود. در واقــع یــک مرکــز تلفــن ویــپ مــی توانــد جایگزیــن ســانترال هــای ســنتی و قدیمــی شــود. ایــن سیسـتم نـه تنهـا تمامـی امکانـات یـک سـانترال داخلـی را ارائـه مـی دهـد بلکـه بسـیاری از محدودیـت هـای سـانترال آنالـوگ را نـدارد و دنیایـی از امکانـات جدیـد و گسـترده را در اختیـار سـازمان شـما قـرار مـی دهـد
مدیریت آسان
مدیریــت سیســتم ویــپ عمومــا بــه صــورت Base Web از طریــق رابـط سـاده گرافیکـی و کاربـر پسـند اسـت. کنتـرل ، تنظیـم و اعمـال تغییـرات در سیسـتم بسـیار آسـان انجـام مـی شـود
کاهش هزینه نگهداری
تمامـی تنظیمـات و تغییـرات بـدون نیـاز بـه حضـور فیزیکـی کارشـناس و از راه دور قابـل انجـام اسـت
امکان جابجایی
بـا اسـتفاده از سیسـتم ویـپ هـر کاربـر بـه سـادگی مـی توانـد شـماره داخلـی خـود را بـه میـز کار جدیـدش منتقـل نمایـد
کاهش هزینه نگهداری
تمامـی تنظیمـات و تغییـرات بـدون نیـاز بـه حضـور فیزیکـی کارشـناس و از راه دور قابـل انجـام اسـت
افزایش ظرفیت
افزایـش خطـوط تلفـن و شـماره هـای داخلـی بـدون هزینـه هـای گـزاف معمـول امـکان پذیـر اسـت


ویژگی های عمومی ویپ
منشـی دیجیتـال، تلفـن گویـا: سیسـتم پاسـخگوی خـودکار و تلفـن گویا. بـرای اعـام شـماره تلفـن هـای داخلـی، اطالعـات ضـروری یـا پیـام هـا و توصیـه هـای از پیـش ضبـط شـده.
تنظیمـات زمانـی
قابلیـت پخـش پیـام هـای متفـاوت و متعـدد بـرای زمـان هـای خـاص ومعین ( هنـگام کار، اسـتراحت، روزهـای تعطیـل و….. )
ضبط مکالمات
قابلیت ضبط تمام مکالمات )داخلی و خارجی( بدون نیاز به تجهیزات اضافی.
کنفرانس صوتی
امکان ایجاد اتاق های کنفرانس صوتی مجازی به صورت نامحدود.
صــف انتطــار
قابلیــت ایجــاد صــف انتظــار بــرای زمانــی کــه تعــداد تمــاس هــای ورودی از تعــداد اپراتورهــای پاســخ گــو بیشــتر باشــد.
گــزارش گیــری
قابلیــت ثبــت تمــام مکالمــات و ارایــه آن در غالــب یــک سیســتم گــزارش گیــری بــر اســاس تاریــخ ، شــماره داخلــی، اشــغال بــودن و همچنیــن امــکان جســتجو و تهیــه خروجــی اکســل و یــا PDF.
پنل اپراتور
قابلیت تعریف نام کاربری مخصوص برای هر اپراتور سیستم تلفن جهت ورود و کنترل داخلی ها.
تماس تصویری
قابلیت برقراری تماس های تصویری به صورت داخلی.
پیـام گیـر صوتـی
گذاشـتن پیـام صوتـی بـرای کاربرانـی کـه در دسـترس نیسـتند.با قابلیـت ذخیـره، مراجعـه مجـدد و ارسـال از طریـق ایمیـل.